Forundersøgelse

Forundersøgelsen er gratis og skal foregå mindst 48 timer før en behandling efter sundhedsstyrelsens retningslinjer, og du er velkommen til at tage en bisidder(familiemedlem/bekendt) med. Se nedenstående punkter for at få overblik over undersøgelsen:

  • Det er en god ide før forundersøgelsen, at du har gjort dig nogle tanker omkring hvilke rynker du ønsker behandlet/formindsket.
  • De behandlingsmæssige muligheder gennemgås med uddybende information omkring hvad du ønsker at opnå, og hvad der er muligt.
  • Der gennemgås evt. gener, risici og mulige komplikationer, samt noteres allergier, indtagelse af blodfortyndende medicin/kosttilskud og tendens til forkølelsessår mm.
  • Du får taget før-billeder, for man glemmer let det udgangspunkt, man kom fra.
  • Der udleveres en samtykkeerklæring som du skal medbringe i underskrevet stand på behandlingsdagen.

Der oplyses om Rebornage`s privatlivspolitik. Tryk på linket for yderligere oplysninger

Behandling af oplysninger I forbindelse med din undersøgelse, og behandling af dig som klient indsamler og behandler Rebornage en række personoplysninger om dig. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan klinikken behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Typer af oplysninger Klinikken indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig): Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse. Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, oplysninger du selv udlevere) seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. Formål Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: Vores undersøgelse, og behandling af dig Afregningsformål Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks. Dokumentationspligt Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og  organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter Frivillighed Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, planlægge eller behandle dig. Kilder Vi indhenter ikke personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Lovgrundlag for behandling af personoplysninger Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle dine personoplysninger er: Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved  den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. Data kan kun videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient. Epikriser, som er et kort sammendrag af dit behandlingsforløb kan kun sendes til anden sundhedsfaglig person med samtykke fra dig og efter reglerne i sundhedslovens kap. 9. Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45. Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Brug af databehandler(e) Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandler er Terapeutbooking.dk Der foreligger særskilt databehandleraftale med Terapeutbooking. Opbevaringsperiode Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg/vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Dine rettigheder Du har -med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Kontakt Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: info@rebornage.dk Adresseoplysninger på klinikken: Rebornage Toftelunden 1B 3790 Hasle